โรงเรือนจำลองเพาะพันธุ์แคคตัสอิชินอปซิสอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศรายุทธ คงตาอุตสาหกรรม
2นาย รณกร วิกรรัตน์อุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ศุภกร ว่องธนาการอุตสาหกรรม
4นาง วราภรณ์ เเผ่นฟ้าอุตสาหกรรม
5นาง ธมลวรรณ ปรมาธิกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูมิภัทร เสนีวงค์ ณ อยุธยาปวส.
2นาย ธนพนธ์ เเสงจันทร์ปวส.
3นาย จิรเดช สรรสวาสดิ์ปวส.
4นาย ชลธาร ขัตตะละปวส.
5นาย ศุภกร สืบเเสนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการโรงเรือนจําลองเพาะพันธุ์แคคตัสอิชินอปซิสอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเรือนจำลองในการดูแลแคคตัส และหาคุณภาพของโรงเรือนจำลองที่สร้างขึ้นให้กับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงแคคตัสหรือผู้ที่เลี้ยงแคคตัสมาก่อนอยู่แล้ว ด้วยการควบคุมความชื้นในดิน การทําให้ดินชุ่มชื้น และวัดอุณหภูมิในโรงเรือน ผู้จัดทำจึงคิดค้นโรงเรือนจําลองเพาะต้นแคคตัส เพื่อดูแลต้นแคคตัส ที่ปลูกใหม่โดยวิธีการชําหน่อต้นแคคตัส เพื่อลดอัตราการตายของต้นแคคตัส โดยใช้แอพพลิเคชั่นสามารถกดปุ่ม เปิด ปิด เพื่อส่งข้อมูลไปยังคอนโทรลเลอร์ แสดงความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ และอุณหภูมิ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะของโรงเรือนจําลองเพาะพันธุ์แคคตัสอิชินอปซิสอัจฉริยะ ประกอบไปด้วย การควบคุมความชื้นในดิน การทําให้ดินชุ่มชื้น วัดอุณหภูมิในโรงเรือน โดยใช้ ESP32 TTGO 1 บอร์ด, เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน 1ตัว, DHT22 1 ตัว, ท่อ PVC ท่องอ 45 องศา*4 ท่อตรง*13 ท่อสามทาง*6, Pump พ่นหมอก 1ตัว, สายยาง, Relay 2chanel 1ตัว, ถังน้ํา 1ถัง, พลาสติกโรงเรือน, Switching Power Supply 5A = 60W 1ตัว, หัว ปล่อยน้ําแบบกระจาย 1หัว ซึ่งจะใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวก ในการเลี้ยงดูต้นกระบองเพชร สามารถใช้ดูแลทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้ในเวลาเดียวกัน
เข้าใจการเจริญเติบโตของแคคตัส การเพาะแคคตัสง่ายขึ้น และลดเวลาในการดูแลแคคตัส

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก