ด้วยรักและอาลัย With and mourned

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

พวงหรีด เป็นสิ่งที่แสดงถึงความอาลัย และความระลึกถึง การส่งพวงหรีดวางในงานศพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึง คำว่า “ขอแสดงความเสียใจ” ต่อเจ้าภาพ หรือญาติมิตรพี่น้องของผู้เสียชีวิต พวงหรีดเป็นสิ่งของที่ใช้แทนความเสียใจประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมีการประดิษฐ์ที่หลากหมาย เช่น ดอกไม้พลาสติก เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุด จึงก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากร ซึ่งทรัพยากรที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากทำให้เกิดมลพิษและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา การนำวัสดุจากธรรมชาติที่เหลื่อใช้มาทดแทน จึงเป็นแนวคิดที่ได้ผลดีที่สุดการออกแบบและพัฒนาพวงหรีดให้มีประโยชน์สามารถใช้สอย และความสวยงามเหมาะสมกับความต้องการของท้องตลาด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

การประดิษฐ์งานหัตถศิลป์พวงหรีดจากวัสดุธรรมชชาติ สามารถย่อยสลายได้ง่าย
1. ใช้วัสดุเหลือจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ประดิษฐ์ดัดแปลงให้เกิดเป็นพวงหรีด
2.ออกแบบและพัฒนาพวงหรีดจากวัสดุธรรมชาติ(ด้วยรักและอาลัย) ให้มีประโยชน์สามารถใช้สอย ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ และความสวยงามเหมาะสมกับความต้องการของท้องตลาด
3.สร้างทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการในการเลือกซื้อในกับผู้วายชนม์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ประภัสสร เจริญศรีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว ณปภัช เรืองจุ้ยคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา สิงขรปวส.
2นางสาว กมลวรรณ เปี้ยวรอดปวส.
3นางสาว กนกวรรณ ตาสาปวส.
4นางสาว ปัณณิกา พรมหลวงปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-