ผลิตภัณฑ์อาหารจิ้มมะโจ้ก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

คณะผู้วิจัยได้เห็นความสำคัญของพฤติกรรมการรับประทานสูกี้ ชาบู และอาหารปิ้งย่างของกลุ่มผู้บริโภคในเชียงใหม่ จึงได้คิดค้นนำผลตะคร้อ หรือมะโจ้กที่เป็นผลไม้พื้นบ้านที่พบในภาคเหนือ เข้ามาเป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มสุกี้เพื่อทดแทนความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูเนื่องจากเนื้อตะคร้อมีรสเปรี้ยว และใช้ความหวานจากผลฟักข้าว อีกทั้งเนื้อยังมีสีส้มที่ทำให้สีของน้ำจิ้มสุกี้เป็นสีที่สวยขึ้น และเติมงาขี้ม่อนเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ของน้ำจิ้มให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ไม่มีการเติมสารเคมี และวัตถุสังเคราะห์
รับประทานเป็นน้ำจิ้มสูกี้ ชาบู และปิ้งย่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิมพ์พรรณ อินทรีย์คหกรรม
2นางสาว สุธิณี กันธมาลาคหกรรม
3นาย อุดม ญานะคหกรรม
4นาย ศรัณย์กร ธาตุอินจันทร์คหกรรม
5นาย กิตติ์ธนัตถ์ โชติธนากันต์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร คงโตปวช.
2นางสาว กนกพร ทองแดงปวช.
3นาย จอมแสง เมืองแสนปวช.
4นางสาว มนัสชนก ขันทะปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก