เครื่องปรับอากาศโซล่าเซลล์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิชัย ศรีจันทร์อุตสาหกรรม
2นาง รัชนก แดงตั๋นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย จตุรงค์ แดงตั๋นอุตสาหกรรม
4นางสาว สุกัญญา คนใจดีอุตสาหกรรม
5นาย ณัฐพงศ์ เสาร์มาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จายยุ่น ลุงกอปวช.
2นาย เอกรินทร์ ภิระบรรณปวช.
3นาย ทิวากร ไชยวงค์คำปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในการใช้ชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องใช้พลังงานต่างในการใช้ชีวิตประจำวัน เราจึงจำเป็นต้องช่วยกันในการช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อจะได้มีใช้อยางยาวนาน เราจึงได้คิดที่จะประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศโซล่าเซลล์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเครื่องปรับอากาศธรรมดา แปลงให้เป็นอินเวอร์เตอร์ และใช้พลังงานโซล่าเซลล์ มีการสำรองไฟในระบบด้วยโซล่าเซลล์
1. ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้เครื่องปรับอากาศโซล่าเซลล์
2. มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
3. ได้เรียนรู้และศึกษาพลังงานจากโซล่าเซลล์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-