ขาไมค์ปรับระดับความสูงผ่านสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เรื่องขาไมค์ปรับระดับความสูงผ่านสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างสิ่งที่สามารถนำไปใช้กับผู้ขึ้นไปปรับระดับขาไมค์ระหว่างพิธี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ขาไมค์ปรับระดับความสูงผ่านสมาร์ทโฟน เนื่องจากกลุ่มวิจัยอยู่ในชมรมเครื่องเสียงของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี การติดตั้งขาไมค์ประธานบนเวที การเดินขึ้นไปปรับระดับขาไมค์บนเวที หรือ การขึ้นไปปรับระดับขาไมค์ระหว่างพิธี ทำให้ดูไม่เรียบร้อยและไม่สุภาพ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ขาไมค์ปรับระดับความสูงผ่านสมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ ที่ยึดจับไมโครโฟนเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ โดยใช้วงจรควบคุบมอเตอร์ผ่านไวไฟ เพื่อควบคุมระดับความสูงของขาไมค์ปรับระดับความสูงผ่านสมาร์ทโฟน
1 เป็นสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ได้จริงกับผู้ประกอบอาชีพเครื่องเสียง
2 เพื่อนำขาไมค์ปรับระดับความสูงผ่านสมาร์ทโฟนไปใช้งาน
3 ขาไมค์ปรับระดับความสูงผ่านสมาร์ทโฟน นำไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิรัช วิริยาลัยอุตสาหกรรม
2นาย วันเฉลิม ประนอมศิลป์อุตสาหกรรม
3นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยังอุตสาหกรรม
4นาย ทศพร ดวงสวัสด์อุตสาหกรรม
5นาย สุรพงษ์ ไชยเสนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัทรภร อมรชัยยาพิทักษ์ปวส.
2นาย ณัฏฐ์วัฒน์ คุ้มเสาร์ปวส.
3นาย เศกสรรค์ หิรัญรัตนพงศ์ปวส.
4นาย อลงกรณ์ ไทยรัตน์ปวส.
5นาย อธิพรเทพ มีคุณปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-