ระบบปั้มออกซิเจนบ่อปลาด้วยพลังงานเเสดงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิรัช วิริยาลัยอุตสาหกรรม
2นาย วันเฉลิม ประนอมศิลป์อุตสาหกรรม
3นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยังอุตสาหกรรม
4นาย สุรพงษ์ ชัยเสนาอุตสาหกรรม
5นาย ทศพร ดวงสวัสดิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ กันกงปวส.
2นาย ภานุวัฒน์ บุญปลูกปวส.
3นาย กฤษฎา กาญจนนุกูลชัยปวส.
4นาย สุรนาจ ชิวปรีชาปวส.
5นาย ณัฐภูมิ ทานจะโปะปวส.
6นาย ธีรเดช บุตรชื่นปวส.
7นาย สุวรา ทิพยพัฒนาปวส.
8นาย อภิชาติ แก้วม่วงปวส.
9นาย พาทิศ พันศรีนาคปวส.
10นาย จักรกฤษณ์ ขันมั่นปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เรื่องระบบปั้มออกซิเจนสำรองสำหรับบ่อปลา มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อสร้างสิ่งที่สามารถนำไปใช้กับเกษตรกรเลี้ยงปลาได้ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบปั้มออกซิเจนบ่อปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เเละเป็นการประหยัดพลังงานการใช้น้อยลงอีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบปั้มออกซิเจนบ่อปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่ให้ออกซิเจนปลาเมื่อไฟฟ้าเกิดขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ
ได้โดยใช้วงจรควบคุมดีเลย์ในการควบคุมแบตเตอร์รี่ในการทำงานของเครื่องเเละยังใช้พลังงานเเสงอาทิตย์ในการ
ชาร์จเเบตเตอร์รี่อีกด้วย
1 เป็นสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ได้จริงกับผู้ประกอบอาชีพเกษตรที่เลี้ยงปลา
2 เพื่อนำระบบปั้มออกซิเจนบ่อปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้งาน
3 ระบบปั้มออกซิเจนบ่อปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นำไปใช่งานได้อย่างคุ้มค่า
1. สามารถช่วยให้ออกซิเจนกับปลาได้ขณะไฟฟ้าขัดข้องหรือปั้มที่มีอยู่ขัดข้อง
2. ช่วยไม่ให้ปลาเกิดการน็อกน้ำหรือตาย
3. สามารถนำไปใช่กับบ่อปลาขนาดต่างๆได้
4. ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-