ระบบควบคุมการเลี้ยงไส้เดือนในฟาร์ม

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ระบบควบคุมการเลี้ยงไส้เดือนในฟาร์ม การผลิตมูลของไส้เดือน ภายใน 1 เดือน บ่อที่มีชุดควบคุม คิดเป็นร้อยละ 98.33 บ่อที่ไม่มีชุดควบคุม คิดเป็นร้อยละ 95 ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมูลของไส้เดือนอยู่ที่ 28 องศา และความชื้นอยู่ที่ 89 % จากแบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของสิ่งประดิษฐ์พบว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า X = 4.42 , SD. = 0.61

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบควบคุมการเลี้ยงไส้เดือนในฟาร์ม สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk และหน้าจอ LCD เพื่อความสะดวกสะบายให้การเลี้ยงไส้เดือน และเหมาะสมกับพิ้นที่ทุรกันดาร ส่งเสริมและยกระดับรายได้ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
1. นำความรู้จากสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสอง มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการทำโครงการได้จริง
2. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือน บ้านลองลือบุญ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
3. ชุมชนมีส่วนร่วมเกิดการเรียนรู้ระหว่างวัยผู้เรียนกับภูมิปัญญาในการดำเนินโครงการ
4. แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ก่อศักดิ์ จันทร์ดวงอุตสาหกรรม
2นาย สถาพร ธรรมโมอุตสาหกรรม
3นาย ปิยะพันธ์ ปัญญาส่องอุตสาหกรรม
4นาย นที ศรีนะอุตสาหกรรม
5นาย กฤษฎา โพธิรังสิยากรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัษฎาวุธ รักเหล่าปวช.
2นางสาว กิ่งกาญจน์ ใจเหินปวช.
3นางสาว ธัญพิชชา สารจันทร์ปวช.
4นาย อติวิชญ์ พลเสนปวส.
5นาย ณัฐทวี ชัยกันทาปวส.
6นาย ณัฐวุฒิ ขอนพิกุลปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก