การพัฒนารูปแบบอุปกรณ์ล็อคประตูแบบพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศอุตสาหกรรม
2นางสาว พรกมล ผ่องศาลาอุตสาหกรรม
3นางสาว กานต์ชนา อ้นศรีวงศ์อุตสาหกรรม
4นาย ชนินทร์ สุขประชาอุตสาหกรรม
5นางสาว ศิรประภา พรมสำโรงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนภัทร พ้องเสียงปวช.
2นางสาว ศศินา วรแก่นทรายปวช.
3นาย นวพงษ์ แก้วภูมิแห่ปวช.
4นาย อนุสรณ์ ช่างสันเทียะปวช.
5นางสาว คุณากร วารินทร์ปวส.
6นางสาว กมลรัตน์ ประเสริฐสังข์ปวส.
7นางสาว วรรณิดา สุวรรณศรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผู้ประดิษฐ์ได้พัฒนารูปแบบอุปกรณ์ล็อคประตูแบบพกพา เพื่อช่วยแก้ปัญหากรณีการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าพัก อาศัยอยู่ชั่วคราวหรือระยะยาวในหอพัก-โรงแรมที่มีอัตราค่าที่พักราคาถูก รวมถึงการใช้ห้องน้ำสาธารณะในที่ลับตาคน เพียงลำพัง โดยปัญหาที่พบส่วนมากคือสถานที่นั้นนอกจากการล็อคด้วยลูกบิดประตูแล้ว มักจะไม่มีกลอนประตูติดตั้ง ภายในเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยอีกชั้นหนึ่ง อุปกรณ์ล็อคประตูแบบพกพาจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อการป้องกัน เหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การงัดแงะ การใช้กุญแจผีไขเข้ามาระหว่างที่ผู้พักอาศัยอยู่ลำพัง หรือในยามวิกาล

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นอุปกรณ์ช่วยในการล็อคประตูจากผู้อยู่อาศัยภายในห้องอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีที่เข้าพักอาศัยแบบชั่วคราว เช่น โรงแรม ห้องน้ำสาธารณะ หรือการพักอาศัยในระยะยาว เช่น หอพัก โดยผู้อยู่อาศัยไม่สะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เนื่องจากการพักอาศัยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาคารให้ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคแบบถาวร อุปกรณ์นี้สามารถใช้กับประตูบานผลักเดี่ยว ทั้งแบบดึงเข้าและแบบผลักออกทุกชนิด ตามมาตรฐานอาคารโดยทั่วไป
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินให้แก่บุคคล โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่มีความจำเป็นต้อง เดินทาง หรือพักอาศัยเพียงลำพัง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก