ตู้อบแห้งผลิตผลทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ชั้น แบบพาราโบลา โดยการนำความร้อนย้อนกลับมาใช้ใหม่

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ตู้อบแห้งผลิตผลทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ชั้น แบบพาราโบลา โดยการนำความร้อนย้อนกลับมาใช้ใหม่ ได้พัฒนามาจากตู้อบแห้งอาหาร และพืชผลทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 5 ชั้น โดยการนำความร้อนย้อนกลับมาใช้ ที่ผู้วิจัยได้นำมาพัฒนาระบบโครงสร้างภายในจากถาดวางผลผลิตเพียงแบบเดียวให้เป็นชั้นวางแบบตะแกรงเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับลมร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีขึ้น และสามารถวางผลผลิตได้หลากหลายขึ้นทั้งผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ต่าง ๆที่ต้องการนำมาเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ และปรับปรุงระบบควบคุมอุณหภูมให้ง่ายต่อการใช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นตู้อบลมร้อน แต่ละชั้นมีตะแกรงสำหรับอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร 5 ชั้น มีลักษณะการทำงานคล้ายกับแบบใช้แผงรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ต่างกันตรงตัวรับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เป็นแบบโค้งพาราโบลา ห้องอบแห้งจะทำด้วยวัสดุโปร่งใส เพื่อให้สามารถรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ร่วมด้วย มีระบบพัดลมหมุนเวียนเพื่อดึงความร้อนย้อนกลับไปใช้ใหม่ มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิที่ทำให้สามารถทราบอุณหภูมิภายใน ภายนอก ความหน่วงของเวลา ขณะเครื่องทำงานได้
1.ใช้ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และยังปราศจากสิ่งปนเปื้อนภายนอก สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ ทุกฤดูกาล
2.ระบบควบคุมของเครื่องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด ใช้งานง่าย
3.สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกในการเคลื่อนย้าย ประชาชน และผู้ที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดในการอบแห้งอาหาร และพืชผลทางการเกษตรได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณิชาภา สุรินรังษีสามัญ
2นาย คมสัน อิ่นปัญญาอุตสาหกรรม
3นางสาว อภิวันท์ จักรคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วสันต์ ทาระคำอุตสาหกรรม
5นางสาว กิตติยา วัฒนมณีกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รุ่งฤทธิ์ สังเกตุปวช.
2นาย อรุณวัชช์ ยาอินตาปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-