ใบบัวบกแผ่นอบกรอบเสริมแคลเซียมจากปลาสังกะวาด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการผลิตใบบัวบกแผ่น และปริมาณการเติมปลาสังกะวาดที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ใบบัวบกแผ่นอบกรอบเสริมแคลเซียมจากปลาสังกะวาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 50 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดย การให้คะแนนความชอบ 9 ระดับผลการศึกษาพบว่าการผลิตใบบัวบกแผ่นจากแป้งมันสำปะหลังได้รับคะแนนความชอบด้านสี รสชาติ ความกรอบ และความชอบรวมมากที่สุด จึงคัดเลือกไปศึกษาการเติมผงปลาสังกะวาดที่แตกต่างกัน 5 ระดับ คือ ร้อยละ 2,4,6,8 และ10 พบว่า การเติมผงปลาสังกะวาดร้อยละ 6 ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุดในด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ ความกรอบ และความชอบรวม มีค่าเท่ากับ 7.6,8.5,8.2 และ 8.1 ตามลำดับ เมื่อนำไปศึกษาคุณลักษะทางกายภาพ มีค่าสี L* เท่ากับ 40.33 ±1.85 a* เท่ากับ -3.45±0.71 b* เท่ากับ 12.78±1.01 มีความชื้น ร้อยละ 1.21±0.09 ค่าความหวาน 2.33±0.30 Brix ค่าความเค็มร้อยละ 0.38±0.02 และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเท่ากับ 2.5x10 CFU/g

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งใยอาหาร เสริมโปรตีนและแคลเซียมจากปลาสังกะวาด ผ่านกระบวนการอบกรอบโดยไม่ใช้น้ำมัน ปรุงแต่งรสจากธรรมชาติและมีคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคมองหา
สามารถรับประทานเป็นขนมขบเคี้ยวหรือนำไปเป็นส่วนประกอบอาหารอื่นๆได้เช่น ฉีกเป็นผงโรยข้าว นำไปทำเป็นแกงจืด และเมนูต่างๆรวมทั้งซื้อเป็นของขวัญของฝากได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริฉาย เปี้ยตั๋นคหกรรม
2นาย โอภาส มูลอ้ายคหกรรม
3นางสาว รุ่งนภา โนจาคหกรรม
4นาย สุเมธ มีสกุลคหกรรม
5นาย ผดุงพงษ์ ศรีคำคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อมลดา การะหงษ์ปวช.
2นางสาว ศุภธนิศร์ ฟองคำปวช.
3นางสาว อามิ่ง ไม่ปรากฏนามสกุลปวช.
4นางสาว ชื่นกมล จิตสว่างปวช.
5นาย ภาคภูมิ ปัญญาจักร์ปวส.
6นาย ณัฐพล คุณยศยิ่งปวส.
7นางสาว ธิติธาดา อัครพงศ์พิสัยปวส.
8นางสาว อารียา สระทองทาปวส.
9นางสาว ศุภรักษ์ วงศ์เขื่อนแก้วปวส.
10นางสาว ปัทมาพร ยะวงศ์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก