อุปกรณ์บีบอัดขนมไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)สร้างอุปกรณ์บีบอัดขนมไทย2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่ออุปกรณ์บีบอัดขนมไทยและ 3)เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างการใช้มือและอุปกรณ์ในการบีบอัดขนมไทยผลการศึกษาพบว่าการหาประ สิทธิภาพของการใช้งานอุปกรณ์บีบอัดขนมไทยเมื่อพิจารณาโดยรวมมีระดับคุณภาพดี (x = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์บีบอัดขนมไทย มีระดับคุณภาพดีมาก ( x = 4.76) รองลงมาคือ ด้านคุณค่าของอุปกรณ์บีบอัดขนมไทย มีระดับคุณภาพดี(x = 4.44) ความเหมาะสมด้านลักษณะรูปแบบของอุปกรณ์บีบอัดขนมไทย มีระดับคุณภาพดี(x = 4.40)รองลงมาคือการเลือกใช้วัสดุในการผลิตอุปกรณ์บีบอัดพิมพ์ขนมไทยมีระดับคุณภาพดี(x = 4.25) ตามลำดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างการใช้มือและอุปกรณ์ในการบีบอัดไทย พบว่าการใช้งานอุปกรณ์บีบอัดขนมไทยสามารถได้ผลผลิตที่มากกว่าการใช้พิมพ์พลาสติกโดยใช้มือเคาะมากกว่า 3 เท่า

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์ในการบีบอัดขนมไทยประเภทขนมทองเอก ขนมถั่วกวน ขนมสำปันนี เป็นการศึกษาการสร้างแม่พิมพ์ขนมไทย การออก แบบและกระบวนการสร้างอุปกรณ์บีบอัดขนมไทยเพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาแทนการใช้พิมพ์พิมพ์พลาสติกในการบีบอัดขนมไทย
การออกแบบสร้างแม่พิมพ์บีบอัดขนมไทยทำให้ได้อุปกรณ์บีบอัดขนมไทยที่สามารถอำนวยความสะดวกประหยัดเวลา สามารถเป็นแนวทางให้ผุ้ประกอบการร้านขนมไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริฉาย เปี้ยตั๋นคหกรรม
2นางสาว รุ่งนภา โนจาคหกรรม
3นาย โอภาส มูลอ้ายคหกรรม
4นาย ศุภวิชญ์ ศิริอุตสาหกรรม
5นาย นราชิต คุณยศยิ่งศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธีระดา ไชยวงค์ปวช.
2นางสาว อาทิตยา กันชะชงปวช.
3นางสาว อามิ่ง ไม่ปรากฏนามสกุลปวช.
4นางสาว ณิชา ไม่ปรากฏนามสกุลปวช.
5นางสาว ศุภธนิศร์ ฟองคำปวช.
6นางสาว ชื่นกมล จิตสว่างปวช.
7นาย ขจรศักดิ์ อุสุมณีปวช.
8นาย จักรพงศ์ ปู่สุขปวช.
9นาย สุริยา ลาภมีปวส.
10นาย ณัฐพล คุณยศยิ่งปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก