กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากแนวคิดงานวิจัย จึงเป็นแนวทางในการทำวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่มีจุดมุ่งหมาย1) เพื่อศึกษาอัตราส่วนของสารที่นำมาทำกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ พบว่า อัตราส่วนของสารที่ใช้ทำกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วยอัตราส่วนของกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ 2) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ พบว่า เมื่อนำไปใช้งานปลูกในที่ร่ม รดน้ำทุกวัน มีความคงทนนาน 5 สัปดาห์ ถ้าเคลือบผิวกระถางด้วยน้ำมันยางชันสนจะคงทนได้นาน 8 สัปดาห์และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 20 ตัวอย่าง พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

กระถางเพาะชำผลิตจากขี้เลื่อยที่ช่วยดูดซับน้ำและปุ๋ยและปล่อยแร่ธาตุอาหารให้พืช กากกาแฟช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืช รำข้าวหมักช่วยในการเร่งรากให้พืช และเยื่อกระด่ษช่วยประสานและดูดซับน้ำให้กับพืช
1. เป็นการเพิ่มมูลค่าของขี้เลื่อย 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีพิษต่อร่างกาย มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม 3. เป็นการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เรื่องของการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อโณทัย ลาดเหลาสามัญ
2นาง สุชัญญา กาทองทุ่งสามัญ
3นางสาว ณัฎฐพร ผาแก้วสามัญ
4นางสาว อรอนงค์ ขอนพิกุลสามัญ
5นาง สิรินาฏ เลือดนักรบสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพัตรา นามแก้วปวส.
2นางสาว วาสิณี แก้วสมัยปวส.
3นาย สิทธิพล ลือวัฒนานนท์ปวส.
4นาย คำรณ สมแก้วปวส.
5นาย สิทธินนท์ จิตต์ประจงค์ปวส.
6นาย อานันท์ วัณโทปวส.
7นาย จีรโชติ กันทะหงษ์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก