น้ำยากะทิหล่มเก่าสำเร็จรูป

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำยากะทิสำเร็จรูป มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรมาตรฐานน้ำยากะทิหล่มเก่าสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมชุมชนและเพื่อศึกษาผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการยอมรับผลิตภัณฑ์น้ำยากะทิหล่มเก่าสำเร็จรูป ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์ มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนวัตกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร มีการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ให้มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในสังคมมีแนวโน้มในการรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารปรุงสำเร็จมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยากะทิหล่มเก่าสำเร็จรูปบรรจุถุงรีทอร์ทเพาซ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อการสร้างครัวไทยเป็นครัวโลกได้อย่างแท้จริง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์น้ำยากะทิหล่มเก่าสำเร็จรูป มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนทั้งในด้านรสชาติที่จัดจ้าน หอมเครื่องแกงจากสมุนไพรท้องถิ่นและยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน มากกว่า ๓ เดือน
๑. สร้างสูตรมาตรฐานน้ำยาขนมจีนหล่มเก่าสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมชุมชน
๒. ผลิตภัณฑ์น้ำยากะทิหล่มเก่าสำเร็จรูปได้รับการยอมรับของผู้บริโภคและสามารถนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมด้านอาหารได้
๓. นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้และทักษะจากการเรียนไปใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สรศักดิ์ ประทิศคหกรรม
2นาย สุรินทร์ เขียวขอมอุตสาหกรรม
3นาย โสภณ เทียงอวนอุตสาหกรรม
4นางสาว สุธาสินี เสือดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พุฒิชัย ไกรยะโสปวช.
2นาย ธีรเดช ศูนย์ปั้งปวช.
3นาย กิตติศักดิ์ โกกรัมย์ปวช.
4นางสาว กนกวิภา พิผ่วนนอกปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-