กระดาษสวนครัว Paper Garden

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มุดา เขียวจั่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วิชุดา วรรณธนะชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อัจฉริยา วงศ์เปี้ยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พรพิไลย ไชยสารพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ขวัญฤทัย ฝั้นกันทาปวส.
2นางสาว คีตภัฒน์ ใจวงศ์ปวส.
3นางสาว เยาวลักษณ์ จุบรรจงปวส.
4นางสาว ปิ่นฉัตร การินวงศ์ปวส.
5นางสาว กิ่งกาญจน์ ใจน้อปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากปัญหาขยะถุงพลาสติกและกระดาษเหลือใช้คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการทำกระดาษจากใยของพืชชนิดต่าง ๆ และได้เห็นถึงคุณสมของใยกล้วยที่มีมีความเหนียวเป็นพิเศษจึงมีแนวคิดที่จะนำมาผลิตกระดาษใยกล้วยได้และเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์กระดาษสวนครัว Paper Garden เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคในการลดการใช้ถุงพลาสติกโดยหันมาใช้ถุงกระดาษจากใยกล้วยที่มีอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มโดยสามารถนำถุงกระดาษจากใยกล้วยที่ชำรุดแล้วไปปลูกผักสวนครัวได้เพิ่มมูลค่าใยกล้วยให้มีประโยชน์ใช้สอยสามารถนำมาห่อของขวัญทำงานประดิษฐ์และพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นกระดาษจากใยกล้วยที่ผสมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แล้วนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษที่สามารถนำไปปลูกผักได้ หลังจากการใช้งานถึงกระดาษเสร็จสิ้นแล้ว เมล็ดพันธุ์ผักที่อยู่กับกระดาษใยกล้วย มีประสิทธิภาพในการงอกดีเป็นอย่างสูง
สามารถนำกระดาษไปต่อยอดเป็นผลิดภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีกหลาหลาย และสามารถนำไปปลูกผักสวนครัวได้หลังจากการใช้งานกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เกิดประโยชน์หลายด้าน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก