น้ำยาไล่จิ้งจกจากกากกาแฟ

วิทยาลัยเทคนิคเทิง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์น้ำยาไล่จิ้กจกจากกากกาแฟ โดยวิธีการนำสมุนไพร ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นมาผสมกับกากกาแฟเพื่อทำน้ำยาไล่จิ้กจก อย่างปลอดภัยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือน ชุมชน ท้องถิ่น เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการทดลองใช้งานน้ำยาไล่จิ้งจกจากกากาแฟ ผลการวิจัยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากในด้านสามารถส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านชีวภาพได้ดี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

กำกัดจิ้งจกออกจากที่อยู่อาศัย หรือตามสถานที่ต่าง ๆ
1. สามารถส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สามารถกำจัดเสียงที่รบกวนและสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ออกจากบ้าน
3. สามารถนำผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นและหาง่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐสินี สุนันท์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จตุพร เมืองมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ประกาย ชุ่มใจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นารีรัตน์ จิตร์เปรมวณิชย์ปวส.
2นางสาว ภรภัทร แสงจันทร์ปวส.
3นางสาว จันทนอม อินต๊ะเสนปวส.
4นางสาว พัชรินทร์ ปุกคำปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-