เครื่องรดน้ำพืชผักควบคุมทางไกลด้วยระบบWIFI

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุภาพ ศิริโภคกวินอุตสาหกรรม
2นาย อธิวัฒน์ อุประกุลอุตสาหกรรม
3นาย สุทิน สายปัญญาใยอุตสาหกรรม
4นาย จักรพันธ์ ใจเดิมอุตสาหกรรม
5นาย ศรชัย อาทะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนภัทร บุตรนุชิตปวช.
2นาย วิรุฬห์กรณ์ ชัยยาปวช.
3นาย เจษฏดาพร อ๊อดเดชปวช.
4นาย สหัสวรรษ ถาพนัสสักปวส.
5นาย เกียรติศักดิ์ มูลรังษีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

สมาร์ทฟาร์มในปัจจุบันยังไม่ค่อยนิยมกันแพร่หลายเนื่องจากเกษตรกรรุ่นเก่ายังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี และการใชสมาร์ทฟาร์มในปัจจุบันยังมีความยุ่งยาก และเมื่อชำรุดอุปกรณ์ส่วนใหญ่เกษตรกรจะซ่อมเองก็ลำบาก ต้องให้ผู้ผลิตมาซ่อมให้ ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องรดน้ำพืชผักควบคุมทางไกลด้วยระบบWIFI ที่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหาได้ง่ายตามร้านค้าออนไลท์ แล้วเมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถนำมาซ่อมแซมได้ง่าย มีต้นทุนในการสร้างที่คุ้มค่ากับการทำงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบสมาร์ทฟาร์ม ที่ใช้ในการสร้างหาได้ง่ายตามร้านค้าออนไลท์ แล้วเมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถนำมาซ่อมแซมได้ง่าย มีต้นทุนในการสร้างที่คุ้มค่ากับการทำงาน
1. เครื่องรดน้ำพืชผักควบคุมทางไกลด้วยระบบwifi
2. สามารถรถน้ำต้นไม้ หรือสวนพืชผัก โดยการสั่งการผ่านระบบwifi

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-