เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบLoRa

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ขนิษฐ สิทธิยศสามัญ
2นาย กฤษณะ มีสุขสามัญ
3นาย ศรายุทธ คงตาสามัญ
4ว่าที่ ร.ต. ศุภกร ว่องธนาการสามัญ
5ดร. ธมลวรรณ ปรมาชิกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาสกร บัวเกษปวส.
2นาย ภาดล สมบูรณ์ปวส.
3นางสาว ชนาธินาถ สัญโญปวส.
4นาย สหัสวรรษ เกิดพงษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ต้องการปลูกผักสลัดด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ไว้รับประทานเองโดยสร้างระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่สามารถปลูกผักสลัดได้โดยเทคโนโลยีอาดุยโน่และLoRa เพื่อควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนจาการศึกษาและทดสอบเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบLoRaพบว่าสามารถควบคุมการเปิดปิดปั้มน้ำผ่านระบบLoRa โดยผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1 เพื่อสร้างเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบLoRa
2 เพื่อทดสอบเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบLoRa
3 เพื่อสำรวจความพึ่งพอใจของผู้ใช้เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบLoRa ประชากรหรือนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
สร้างเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบLoRa
สามารถทดสอบเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบLoRa
สามารถปลูกผักเพื่อบริโภคได้ภายในครัวเรือน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก