ขนมอบกรอบชนิดแท่งจากข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่สายน้ำแร่แจ้ซ้อน (Germinated Riceberry Snacks Bar from Chaeson Mineral Water)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิสุทธิ์ วิเศษพานิชคหกรรม
2นาง นาธญา สดชื่นคหกรรม
3นางสาว ปัทมา มีครัวคหกรรม
4นางสาว สุวนันท์ จันทร์เป็งคหกรรม
5นางสาว เบญจมาศ ศรีเงินสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีระพงษ์ ปิ่นฝั้นปวช.
2นางสาว ณัฐฐาภรณ์ เพ็งขันธ์ปวช.
3นาย ธนกฤต ชมภูชัยปวช.
4นางสาว พรชนก คำลือสายปวช.
5นาย กฤติธี ศรีคำภาปวช.
6นางสาว ปภาวิน หิวานันท์ปวช.
7นางสาว อัจฉริยา อารีสวัสดิ์ปวช.
8นางสาว ญาณัฐฉรา มะโนในปวส.
9นางสาว ปรียาภัทร ลาสุทธิปวส.
10นาย อภิวิชญ์ สิงห์ขรปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบชนิดแท่งจากข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่สายน้ำแร่แจ้ซ้อน พบว่า ปริมาณความชื้น ไขมัน โปรตีนคาร์โบไฮเดรต เถ้า (g/100g) และพลังงานทั้งหมด (kcal/100g) มีค่าเท่ากับ 3.97, 21.38, 18.98, 53.16, 2.54, 0.41 และ 480.98 ตามลำดับ ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ จำนวน 100 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.37) ด้านราคาและความคุ้มค่ารวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.99) ด้านช่องการส่งเสริมการตลาดรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.28) ด้านราคาและความคุ้มค่ารวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.13)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ขนมอบกรอบชนิดแท่งจากข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่สายน้ำแร่แจ้ซ้อน
1.เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
2.สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจในอนาคตได้
มีโปรตีนจากถั่วเหลือง อัดแน่นด้วยธัญพืช ถั่วและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เต็มบาร์ มีคุณค่าโภชนาการสูง เหมาะสำหรับทุกวัย ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการโปรตีนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ หรือจะพกติดตัวไว้ทานเล่นระหว่างวัน มีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ช่วยต้านการเกิดอนุมูลอิสระ และ กาบา (Gamma Amino butyric acid, GABA) ที่ดีต่อร่างกาย ส่งผลดีต่อระบบประสาทและสมอง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก