รถตัดหญ้า HYBRID

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อสร้างรถตัดหญ้า HYBRID บ้านเรือนสถานศึกษาโรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐและเอกชนล้วนมีสนามหญ้าไว้ออกกำลังกายมีสวนหย่อมไว้นั่งพักผ่อนหลังเลิกงาน ตลอดจนเกษตรกรใช้ตัดหญ้าในสวนผลไม้ เมื่อมีหญ้าก็ต้องมีเครื่องตัดหญ้าไว้ตัดหญ้าให้ดูสวยงามเหมาะแก่การนั่งพักผ่อน ออกกำลังกาย จึงได้สร้างรถตัดหญ้า HYBRID แบบใช้วิทยุบังคับโดยมีพลังงานจากโซลาร์เซลล์เป็นตัวขับเคลื่อนและได้ใช้ตัวกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานกลจากเครื่องตัดหญ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าไปเลี้ยงชุดรับสัญญาณและวงจรถอดรหัสควบคุมทิศทาง ระบบขับเคลื่อนรถตัดหญ้า HYBRID กินไฟ 2A/h โซลาร์เซลล์ชาร์จไฟสูงสุด 3A/h จึงสามารถใช้เครื่องตัดหญ้า HYBRID ได้ในสถานที่กลางแจ้งได้โดยไม่ต้องชาร์จไฟบ้าน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถตัดหญ้าได้โดยใช้วิทยุบังคับพลังงานขับเคลื่อนจากโซลาร์เซลล์และไฟเลี้ยงวงจรชุดรับสัญญาณและควบคุมทิศทางจากตัวกำเนิดไฟฟ้า
1. สามารถตัดหญ้าได้โดยใช้วิทยุบังคับโดยไม่ต้องชาร์จไฟให้ระบบขับเคลื่อนและวงจรชุดรับสัญญาณ
2. รู้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตและโซล่าเซลแบบ MONO 70W
3. เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นรถตัดหญ้าไฟฟ้า 100%
4. สามารถต่อยอดออกเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิหก ปัฒไทสงค์อุตสาหกรรม
2นาย สราวุฒิ ด้วงรอดอุตสาหกรรม
3นาย ประณต งานนันไชยอุตสาหกรรม
4นาย กฤตธน บุญลืออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรเทพ ยศปัญญาปวส.
2นาย รัชพล ขำมีปวส.
3นาย ฐิติสาร แก่นจันทร์ปวส.
4Mr. อานนท์ บันทึกปวส.
5นาย พิสิษฐ์ เทศจันทร์ปวส.
6นาย ชัยฤทธิ์ ชมชื่นดีปวส.
7นาย ธนกฤต อาดชาวนาปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-