เครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสงUVC

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

การทำโครงงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครื่องกรองอากาศที่ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกรองอากาศหาคุณภาพเครื่องกรองอากาศ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องกรองอากาศโดยผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตไว้ คือการทำงานโดยอาศัยเครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ที่สร้างขึ้นใช้ทดลองในการกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรค

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลการวิจัยเครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ที่สร้างขึ้น พบว่า การประเมินคุณภาพของเครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี( = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านข้อกำหนดในการออกแบบจะอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และด้านข้อกำหนดของวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานจะอยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ระดับคุณภาพดี ( = 3.50)ในข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าเครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ส่วนการทดลองการทำงานเครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC โดยภาพรวมแล้วสามารถทำงานได้ ทั้งวัน
1. ได้เครื่องกรองอากาศที่สามารถฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC
2. ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้
3. ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรองอากาศ
4. เพื่อเป็นตัวอย่างและสามารถให้คนที่สนใจสามารถพัฒนาต่อได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐเดช โนรินทร์อุตสาหกรรม
2นาย วรุพงษ์ แก้วเมืองชัยอุตสาหกรรม
3นาย เกรียงไกร อิ่นคำอุตสาหกรรม
4นาย ธณิตพงษ์ สุภาชาติสามัญ
5ว่าที่ ร.ต. ศุภกร ว่องธนาการสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จ้อย ลุงซู่ปวช.
2นาย กมล ลุงนองปวช.
3นาย ยุทธนา กันธาปวช.
4นาย เอกราช สุริยะปวช.
5นาย อำพล สมเนื้อปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก