พอเพียง Mini smart farms

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

(Smart farms)เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคตและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจโมเดลของรัฐบาล ไทยแลนด์4.0 ด้วยโดยการนำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการควบคุมโดยใช้อินเทอร์เน็ตสั่งการควบคุมร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบภายในfarmเช่นตรวจจับค่าอุณหภูมิและความชื้นด้วยเซ็นเเซอร์ว่าควรรดน้ำเพิ่มหรือหยุดการรดน้ำให้กับพืชหรือควรเปิดระบบระบายอากาศโดยใช้เทคโนโลยีIOTและPLCในการควบคุมและสามารถเก็บข้อมูลในแต่ละรอบของการปลูกพืชเกษตรกรจึงสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้
1.มีเวลาว่างมากขึ้น สามารถสั่งงานผ่านจากสมาร์ทโฟนได้
2.ลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ
3.ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำโดยอัตโนมัติตั้งเวลาได้ เปิด-ปิดเป็นโซนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ สิริพิพัฒนาอุตสาหกรรม
2นาย ไพฑูรย์ วิจารณ์อุตสาหกรรม
3นาย เกรียงศักดิ์ เปียงกาอุตสาหกรรม
4นางสาว พิทยาภรณ์ การะเวกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย วีระวัฒน์ จันละพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สราวุฒิ นาน้อยปวช.
2นาย จเร ปัญญาปุกปวช.
3นาย ธวัชชัย เตมะปวช.
4นาย กิตติรัส จิ๋วรักษาปวช.
5นาย อดุลย์ จูอินปวส.
6นาย ภูมินทร์ ฟื้นมาปวส.
7นาย เจษฎา เสถียรกาลปวส.
8นาย รัฐนันท์ สุขเขียวปวส.
9นางสาว นันทพร อินต๊ะวรรณปวส.
10นาย พศวัต ปงหาญปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก