เครื่องเติมลมพลังงานสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากประเทศไทนเป็นภูมิภาคอากาศร้อนมีแสงแดดตลอดทั้งปี จึงเป็นแนวคิดจะใช้แสงแดดมาใช้งานได้อย่างไรบ้าง ทางกลุ่มผู้จัดทำได้ นำเสนอเครื่องเติมลมพลังงานแสงอาทิตย์เพราะแหล่งจ่ายใช้ไฟฟ้ากระแสตรงใช้แรงดันไฟฟ้าน้อย ใช้กระแสไฟน้อย จะเป็นข้อเด่นของโครงการนี้ที่จะใช้แสงอาทิตย์มาชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ ไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ขับมอเตอร์ปั๊มลม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถเติมลมล้อรถ จักรยาน มอเตอร์ไชค์ รถยนต์ขนาดเล็กเติมลมได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เติมลมล้อรถ จักรยาน มอเตอร์ไชค์ รถยนต์ขนาดเล็กเติมลมได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย หิรัญ เจตะภัยอุตสาหกรรม
2นาย กริชรัตน์ อัญญมณีทานอุตสาหกรรม
3นาย วรฉัตร กาวิชัยอุตสาหกรรม
4นาง จันทร์เนียม อิ่มจันทร์อุตสาหกรรม
5นาย อนุชา สุนันต๊ะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พันธชา โยธาปวช.
2นาย ชนวีร์ สุมงคลปวช.
3นาย ชัยภัทร ประกอบเสียงปวช.
4นาย ไชยวัฒน์ เนตรน้อยปวช.
5นาย ภูริพัฒน์ กุณะปวช.
6นาย ฟ้าคราม กุลมุ้งปวช.
7นาย ชินณุวัฒน์ ชมภูเพชรปวช.
8นาย ณัฐนันท์ สาใจปวช.
9นาย ธนา ทิพย์มูลปวช.
10นาย ภูมิพัฒน์ โกเมฆปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก