ปั้นปูนตำ เลิศล้ำลายล้านนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธ์ แปงสุขอุตสาหกรรม
2นาย พิรัชชัย สูงปานเขาอุตสาหกรรม
3นาย อรรธญา ไชยดวงดีอุตสาหกรรม
4นาย อนุวัตร มูลกันอุตสาหกรรม
5นางสาว เฌอรินพร ปาลีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมาธิ เทวภักดิ์ปวช.
2นางสาว วรัญญา บุญแก้วปวช.
3นางสาว ปวีณ์ธิดา วิจิตรโทปวช.
4นางสาว เกวลิน ทองใบปวช.
5นางสาว นภัสสร คำป่าปวช.
6นาย สัจจานนท์ พุทธสอนปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปั้นปูนตำ เลิศล้ำลายล้านนา เป็นการผสมผสานการปั้นปูนตำและลายล้านนาเข้าด้วยกัน ปูนตำ คือ การนำปูนมาตำเข้ากับวัสดุผสม สามารถปั้นแต่งได้ง่าย มีเวลาในการปั้นตกแต่งรายละเอียดเพียงพอ ในทางภาคเหนือมีประติมากรรมที่หลากหลาย หนึ่งในปฏิมากรรมซึ่งเป็นที่นิยมของชาวล้านนาที่มักจะพบเห็นปฏิมากรรมที่ปั้นเป็นเรื่องราวหรือลวดลายประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม พระอุโบสถ และวิหารต่าง ๆ ประกอบกับภาคเหนือมีลวดลายศิลปะล้านนาที่มีความเก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณ ปัจจุบันพบเห็นได้ยากในงานประติมากรรมการปั้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้เป็นของประดับตกแต่ง และเป็นของที่ระลึก ชิ้นงานผลิตจากปูนตำ โดยปั้นปูนตำ ตามลวดลายที่กำหนดลงบนผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น กรอบรูปภาพ หม้อน้ำดินเผา และเป็นการอนุรักษ์การปั้นปูนตำ รวมไปถึงการนำผลงานผลิตภัณฑ์ ก้าวสู่เชิงพาณิชย์
อนุรักษ์การปั้นปูนตำและลวดลายล้านนา

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก