ระบบเรียกพนักงานไร้สาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษณะ มีสุขอุตสาหกรรม
2นาย รณกร วิกรรัตน์อุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ศุภกร ว่องธนาการอุตสาหกรรม
4นางสาว วราภรณ์ แผ่นฟ้าอุตสาหกรรม
5นาง ธมลวรรณ ปรมาธิกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฏา วงค์สีจาปวส.
2นาย ธีรภัทร์ อินชมปวส.
3นาย ภานุวัฒน์ เครื่องอินตาปวส.
4นาย ศุภกร สิงห์ใจปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันนั้นสถานการณ์Covid-19 ได้ระบาดในประเทศไทย ท าให้ติดต่อโดยการสัมผัสสามารถติดเชื้อไวรัสได้ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสมและในกรณีสถานประกอบการที่มีพนักงานค่อนข้างน้อยไม่พอส าหรับการบริการให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการปัญหาเกิดจากร้านค้าหรือสถานประกอบการต้องการลดปัญหาการเรียกพนักงานด้วยการโบกมือ ตะโกนเสียงดัง หรือการที่ต้องเดินไปเรียกพนักงานเพื่อมาให้บริการคณะผู้จัดท าจึงได้เกิดความสนใจในการสร้าง ระบบเรียกพนักงานไร้สาย เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับลูกค้าและเพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อลูกค้าที่ไม่ต้องท าการเดินไปเรียกพนักงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณสมบัติผลงาน

ควบคุมระบบการทำงานของระบบเรียกพนักงานโดยการกดปุ่มส่งสัญญาณผ่านระบบไร้สายในระยะ 1-80 เมตร โดยใช้ NodeMCU ESP8266 ทำเป็นปุ่มโดยปุ่มที่ใช้จะมีอยู่สามปุ่มคือ1. ปุ่มเรียกพนักงาน 2. ปุ่มเช็คบิล 3. ปุ่มยกเลิก เมื่อกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งจะส่งสัญญาณไปยังจอแสดงผล โดยจอแสดงผลจะใช้บอร์ด raspberry pi 3 รับสัญญาณและส่งสัญญานให้กับ dstrike watch ในรูปแบบนาฬิกาติดข้อมือพนักงาน
1. มีระบบเรียกพนักงานผ่านระบบไร้สายสำหรับร้านค้าหรือสถานประกอบการ
2. อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน
3. ลดการติดต่อทางการสัมผัสในสถานการณ์ Covid-19

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก