เครื่องประดับอเนกประสงค์จากเศษผ้าท้องถิ่น**

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัย เครื่องประดับเอนกประสงค์จากผ้าท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษางานกลุ่มผ้าทอประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาลักษณะของผ้าที่ใช้แต่ละอำเภอ นำมาพัฒนาเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยนำเศษที่เหลือจากใช้ ซึ่งเป็นผ้าทอประจำท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์เข้ามาออกแบบและประดิษฐ์เป็นชิ้นงานเครื่องประดับเอนกประสงค์จากผ้าท้องถิ่น ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บชิ้นงาน ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิด ประดิษฐ์เครื่องประดับจากเศษผ้า ที่มีความทันสมัยและความแตกต่างจากเดิมแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความงาม ความปราณีตของผ้า ที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอำเภอหล่มสัก ได้ถักทอ ให้เหมาะสมกับยุกต์ สมัย และอยู่คู่กับเพชรบูรณ์สืบไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพชรบูรณ์คือ กังหันลม อำเภอเข้าค้อ และสามารถปรับเป็นเครื่องประดับต่างๆได้
1. ประดิษฐ์เครื่องประดับเอนกประสงค์จากผ้าท้องถิ่น การลวดลายของผ้า จากผ้าประจำท้องถิ่นและสามารถพัฒนาใช้เป็นเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ของฝาก ของตกแต่ง และของที่ระลึก
2. เครื่องประดับเอนกประสงค์จากผ้าท้องถิ่น จากกลุ่มทอพื้นเมืองและผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สรศักดิ์ ประทิศคหกรรม
2นาย เทิดเกียรติ ยนต์ชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ศุภลักษณ์ มาจากพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ประมวล กาจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ชัย พลคำ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐวรา สุขณรินทร์ปวช.
2นางสาว พลอยชมพู ค้อนสูงเนินปวช.
3นางสาว ชลธิชา ศรีธรรมปวช.
4นางสาว กนิษฐา ประทุมตาปวส.
5นางสาว บุษกร นันตาปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-