Sola Herb

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีดา มาหินกองสามัญ
2นาย สนั่น วราศรีสามัญ
3นาย ภานุวัฒน์ เชื้อกุลสามัญ
4นาย ศักดิ์ดา วงศ์กาฬสินธุ์อุตสาหกรรม
5นาย ณรงค์ศักดิ์ บุญพรมมาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อุมาภรณ์ ถ้อยทัดปวช.
2นาย วิษณุ ตั้งจอมกิตติปวส.
3นาย ปองพล ใจประทุมปวส.
4นางสาว นววรรณ แก้วดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องอบแห้งสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Herb Drying Machine ) มีประสิทธิภาพในการใช้งานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ด้วยคุณสมบัติของตัวเครื่องที่มีการพาความร้อนแบบธรรมชาติ ใช้พลังงานสะอาดในการอบ สามารถตั้งอุณหภูมิในการใช้งาน สามารถวัดความชื้นภายในตัวเครื่องได้ การอบใช้อุณหภูมิที่ต่ำตามหลักการสากล ใช้การอบแบบต่อเนื่องจนกว่าพืชสมุนไพรที่อบจะแห้ง การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ จึงทำให้ได้ สมุนไพรแห้งที่ไม่ปนเปื้อน ไม่เกิดเชื้อรา สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่นำไปใช้ได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ประหยัดพลังงาน ใช้งานง่าย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงในการอบสมุนไพร
1 เครื่องอบแห้งสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพของเครื่องช่วยให้การทำงานในการทำแห้งโดยวิธีการอบสมุนไพร สะดวกมากขึ้น ติดตั้งง่าย และสะดวกในการใช้งาน
2 เครื่องอบแห้งสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยให้สมุนไพรที่อบแห้งไม่ปนเปื้อนฝุ่นละออง ไม่เกิดเชื้อรา สร้างความมั่นใจให้กับการนำไปใช้กับผู้ป่วย หรือใช้ในการผลิตตัวยาบางชนิดได้อย่างปลอดภัย
3 เครื่องอบแห้งสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยสร้างทางเลือกและความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และผู้บริโภคสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรในด้านต่างๆ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-