สเปรย์ขัดรองเท้าจากกาบมะพร้าว กลิ่นตะไคร้หอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วรุณยุพา ประสารยาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สุวิทย์ เดือนดาวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปิยวดี มัคสุวรรณสามัญ
4นาย บรรจง หมั่นขีดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย โสภณ วงศ์เมืองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกวลิน โยปังปวช.
2นางสาว ชนาภัทร พลฤทธิ์ปวช.
3นาย ธนากร กล่อมสุภาพปวช.
4นางสาว ธนารัตน์ พลฤทธิ์ปวช.
5นาย ณัฐพล ทองบุญเกิดปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันบ้านเรา ราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั้น มีราคาปรับสูงขึ้น ทุกปี โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้เป็นประจำในบ้านและใช้แทบทุกวัน เช่น สเปรย์ขัดรองเท้า ซึ่งในท้องตลาดจะมีหลากหลายยี่ห้อ ทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นและศึกษาวิธีทำสเปรย์ขัดรองเท้าใช้เองซึ่งทำให้ลดรายจ่ายภายในบ้านได้อีกทางหนึ่ง สเปรย์ขัดรองเท้าที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้คิดค้นและศึกษา นำมาเสนอนี้มีวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติหาได้ภายในครัวเรือนและท้องถิ่นไม่เป็น อันตรายอีกทั้งสมาชิกในกลุ่มได้ปลูกไว้ใกล้บ้าน นั้นคือ ต้นมะพร้าวโดยทางกลุ่มของข้าพเจ้า จะนำเปลือกมะพร้าวมาใช้เป็นส่วนผสมหลักการทำสเปรย์ขัดรองเท้า และได้นำตะไคร้หอมมาเพิ่มในการทดลองครั้งนี้ด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เพื่อใช้ในการขัดรองเท้า และป้องกันยุงได้ด้วย
2. เพื่อนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สเปรย์ขัดรองเท้าที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด และไม่มีสารเคมีโดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่ได้จากธรรมชาติ
1 ใช้ในการขัดและบำรุงรองเท้าให้เงางาม
2 ป้องกันยุงจากกลิ่นตะไคร้หอม
3 ช่วยเป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-