แปลงผักไฮโดรออร์แกนิกพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
3นางสาว สุภาพันธ์ เชื้อหนองโปร่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ดวงจรัส เอิบอาบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร ชัยดีปวช.
2นางสาว กิจศิญา สายชมจันทร์ปวช.
3นางสาว ฐิติมน แก้วแววปวช.
4นาย สุธิศักดิ์ แก้วบัวดีปวส.
5นาย มะลิวัลย์ รั่นจันทรทึกปวส.
6นาย ดิลกธรรม แสงผ่องปวส.
7นาย ณัฐวัฒน์ บุญศรีจันทร์ปวส.
8นาย ภาณุวัฒน์ เสาร์ศิริปวส.
9นาย ณภัทร เนียมลองปวส.
10นางสาว จันทรัตน์ โสภาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การปลูกผักด้วยนะบบไฮโดรโปนิคเป็นระบบการปลูกผักที่ใช้เพียงน้ำและสารละลายธาตุอาหารเป็นหลักการปลูกผักไฮโดรโปนิคใช้ปริมาณน้ำน้อยกว่าการปลูกพืชโดยใช้ดินและสามารถควบคุมปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการปลูกได้ง่ายกว่าระบบการปลูกพืชผักที่ใช้ดิน แต่การปลูกส่วนใหญ่จะใช้สารอาหารที่เป็นเคมีเป็นหลักและมีส่วนน้อยที่ใช้สารอาหารที่เป็นออร์แกนิคและในระบบไฮโดรโปนิคจะต้องใช้ปั๊มน้ำในการส่งระบบน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นผักทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดค้นและจัดสร้างแปลงผักไฮโดรออร์แกนิคพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกผักไฮโดรโปนิคด้วยรูปแบบออร์แกนิค และกึ่งออร์แกนิค

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 12V ซึ่งเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถสั่งงานได้จากสมาร์ทโฟน สามารถปลูกได้ทั้งระบบออร์แกนิคและระบบกึ่งออร์แกนิค
ใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิคได้ทั้งระบบออร์แกนิคและกึ่งออร์แกนิค

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก