เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณรงค์ สิงห์พาอุตสาหกรรม
2นาย พีระวัส นิยมไทยอุตสาหกรรม
3นาย นิรันดร พรหมเดชอุตสาหกรรม
4นาย สุเมธ วรศรีอุตสาหกรรม
5นาย สันทัด สัมฤทธิ์รินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เต็มศักดิ์ วรรณประเสริฐปวช.
2นาย ธีรพัตร์ บุญหล้าปวช.
3นางสาว คุลิฌา บุญธรรมปวช.
4นาย พันธ์ธัช พัฒนพงศ์สุกุลปวช.
5นาย ธนวัฒน์ พุทธิปัญญาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด เป็นเครื่องที่ช่วยในการลดขั้นตอนในการทำงานของเกษตรกรในการเพาะเห็ดบดลง อำนวยความสะดวกในการปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเพาะหรือโรงเรือนที่ใช้ในการเพาะเห็ดได้ และสามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง สามารถติดตั้งในโรงเรือนได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน มีการทำงานของระบบแบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้จริง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้
2. ระบบในการจัดการเป็นแบบอัตโนมัติ
3. สามารถส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน
1. สามารถการออกแบบระบบการทำงานแบบอัตโนมัติของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ดได้
2. สามารถการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ดได้
3. สามารถนำเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไปใช้งานในโรงเพาะเห็ดในชุมชนได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก