ชุดควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติขนาดเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรา เหนือคูเมืองอุตสาหกรรม
2นาย กันต์ วรรณาอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพงษ์ จันทรีย์อุตสาหกรรม
4นาย ณัฐวุฒิ ค่าไทยสงอุตสาหกรรม
5นาย วรวุฒิ เขียวฉวีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทิราช สะอาดเอียมปวส.
2นาย ธวัชชัย อินวกูลปวส.
3นาย กิตติธร สอนสุขปวส.
4นางสาว สิริยากร สูงปานเขาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ชุดควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติขนาดเล็ก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติขนาดเล็ก โดยมีการออกแบบสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับตรวจจับค่าต่าง ๆ เช่น ค่า EC และPH ค่าอัตราการไหลของน้ำ วัดแสงสว่าง อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ อุณหภูมิในน้ำ วัดระดับน้ำ และกล้องวงจรปิด พร้อมควบคุมผ่านระบบ IoT ด้วยซอฟต์แวร์แบบ Web Application แสดงระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลการปลูกผักในแต่ละรอบการปลูกด้วย Google Sheet Application และระบบการแจ้งเตือนด้วย Line Application ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ Mobile และ Notebook

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถควบคุมระบบได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ,อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำและระบบเติมน้ำเย็น ,อุปกรณ์ตรวจวัดและเติมน้ำอุปกรณ์ควบคุมสารละลายธาตุ อาหาร อุปกรณ์ตรวจวัดค่า EC และ pH เป็นต้น และสามารถควบคุมผ่านระบบ IoT ด้วยซอฟต์แวร์แบบ Web Application ที่สามารถใช้งานได้ง่ายสามารถควบคุมดูแลการปลูกผักผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ Mobile Phone, Tablet, Notebook หรือ PC มีระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลการปลูกผักในแต่ละรอบการปลูก ด้วย Google Sheet Application และระบบการแจ้งเตือน ด้วย Line Application
สามารถควบคุมระบบได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพ ปลอดจากสารพิษตกค้าง ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก