กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ จุดประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ คิดค้นการแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดปกติของสภาพอากาศจากโรงงานที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ บริเวณที่จะเกิดปัญหาทางมลพิษอาจทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับมลพิษต่าง ๆ ร่วมกับเห็นสภาพพื้นที่ที่มีการตรวจจับ ด้วยกล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มีระบบควบคุมเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT ร่วมกับการใช้กล้องวงจรปิดสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับ 1.) ระบบการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกล้องวงจรปิด 2.) ระบบเตือนภัยและป้องกันสภาพแวดล้อมของ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 3.) ระบบเตือนภัยและป้องกันฝุ่นละอองภายในอากาศ 4.) ระบบเตือนภัยและป้องกันก๊าซต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอากาศและตรวจจับสถานะของสภาพอากาศของบริเวณรอบๆ จากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของระบบ IOTโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดปกติของสภาพอากาศจากโรงงานที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ บริเวณที่จะเกิดปัญหาทางมลพิษอาจทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับมลพิษต่าง ๆ ร่วมกับเห็นสภาพพื้นที่ที่มีการตรวจจับ เช่น ฝุ่นละออง ไฟไหม้ป่า ท่อไอเสียของรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิต เป็นต้น พร้อมเตือนสำหรับการเกิดมลพิษทางอากาศ โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตดูผ่านเว็บไซต์ freeboard.io

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรา เหนือคูเมืองอุตสาหกรรม
2นาย กันต์ วรรณาอุตสาหกรรม
3นาย ผดุงวิทย์ ดิษฐเจริญอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐพงษ์ จันทรีย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อิสริยา จันทร์เหลืองปวช.
2นาย พีรพงษ์ สัทธาคลังปวช.
3นางสาว สุรางคนา สนมเนาว์ปวช.
4นาย กิตติธร สอนสุขปวส.
5นาย ธวัชชัย อินวกูลปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก