บุปผาพฤกษาสวรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีจำนวนนักเรียน 1,800 คน มีร้านค้า จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากในวิทยาลัย จึงทำให้เกิดขยะจากพลาสติกมีจำนวนมากจากการสำรวจขยะ พบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก หลอดดูด ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์ บุปผาพฤกษาสวรรค์ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกขึ้น เพื่อลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อนและยังเป็นการนำเอาของที่เหลือใช้มาทำให้มีค่า ให้เกิดประโยชน์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เพื่อพัฒนารูปแบบดอกไม้ประดิษฐ์จากพลาสติก
2.เพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเสริมสร้างความคิดในเชิงสร้างสรรค์
1.เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พลาสติก
2.สามารถนำหลอดพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ของใช้ชิ้นใหม่ได้
3.สามารถนำไปประกอบอาชีพให้กับครอบครัวได้
4.เป็นการช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์งานประณีตศิลป์ของไทยให้เกิดการพัฒนาและยั่งยืน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง รสสุคนธ์ ปินตาคหกรรม
2นางสาว ทาริกา สายพรมคหกรรม
3นางสาว รัชนีพร รักเรืองคหกรรม
4นางสาว ไพรินทร์ กาศสกุลคหกรรม
5นางสาว ณัฐนรี ตั้งตระกูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรวิษฐ์ โพธิ์คำปวส.
2นางสาว เยาวลักษณ์ มะโนวอนปวส.
3นางสาว กานต์ธิดา สมแก้วปวส.
4นาย อัมรินทร์ หอมจำปีปวส.
5นางสาว ฐิตาภา มางาปวส.
6นางสาว สร้อยสุด ดับร้อนปวส.
7นางสาว ณัฐพร คำเป็กปวส.
8นางสาว บุญสิตา เกาะกลางปวส.
9นางสาว ฐิตาพร มางาปวส.
10นาย อมรเทพ หอมจำปีปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก