KPCAT Mini Smart Farms

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อออกแบบพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะขนาดเล็กควบคุมผ่านเทคโนโลยี internet of things และเพื่อประเมินความพึงพอใจในการทำงานของโรงเรือนขนาดเล็กควบคุมผ่าน internet of things ส่วนประกอบของโครงการเริ่มจาการต่อรีเลย์เข้ากับปั๊มน้ำ, พัดลมระบายอากาศ, ไฟสเปคตรัม, บอร์ด Arduino, เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน, โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น และต่อโพรโทบอร์ดเข้ากับบอร์ด Arduino เสร็จแล้วเชื่อมต่อบอร์ด Arduino เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการอัพโหลดโค้ดโปรแกรมไปยังไม่โครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino เพื่อให้อุปกรณ์ทำเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino ได้ทำงานตามที่ผู้วิจัยต้องการทำให้เกษตรกรลดเวลาที่เสียไปกับการต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งส่งผลเสียต่อพื้นที่ของเกษตรกรช่วยให้พัฒนาผลผลิตจากพื้นที่สำหรับการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ/คุณสมบัติผลงาน
1. สามารถควบคุมการทำงานของระบบระยะไกลได้
2. สามารถควบคุมการให้น้ำ แสง และอุณหภูมิภายในโรงเรือนได้ตามความต้องการของพืช
3. สามารถควบคุมโดยผู้ใช้งานเอง(User)และควบคุมด้วยการตั้งเวลาได้
4. สามารถแสดงผลค่าความชื่นในดินและอุณหภูมิภายได้โรงเรียนได้
ประโยชน์
1. บริหารจัดการภายในฟาร์มได้รวดเร็ว
2. อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร หรือพนักงานออฟฟิศผู้สนใจปลูกพืชแต่ไม่มีเวลา
3. ผู้ใช้ได้ประโยชน์จากการควบคุมผลผลิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย คชาธารพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สมภพ อินทร์อยู่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุขสิริ อินจันทร์เกษตรกรรม
4นาย ศุภดิฐ มณีรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ไพทูรย์ นามสง่าเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิชิตา ทองคำปวช.
2นางสาว ปิยวรรณ ปันแก้วปวช.
3นางสาว ปณิตา พลอาจปวช.
4นาย ศักดา พยุงวนาปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-