ตู้สัญญาณอินเทอร์เน็ต โซล่าเซลส์

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้มหาศาล ในรูปของเอกสารนอกจากนี้แล้วเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังเป็น เครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วระหว่างบุคคลทั่วโลก เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ซึ่งสามารใช้เสริมการเรียนการ สอนในชั้นเรียนปกติ ตลอดจนสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสะดวกต่อการใช้งาอินเตอร์เน็ตเพราะอินเตอร์เน็ตมีประโยชน์หลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การค้นคว้าหาข้อมูล การสื่อสาร การทำงาน และยังสามารถโยกย้ายไปยังที่ต่างๆ ทำให้สะดวกมากขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

พบว่าระยะคลื่นสัญญาณ 10 เมตร คลื่นสัญญาณใช้งานได้เสถียร ระยะคลื่นสัญญาณ 30 เมตร คลื่นสัญญาณใช้งานได้ปานกลาง ระยะคลื่นสัญญาณ 60 เมตร คลื่นสัญญาณใช้งานไม่ค่อยมี ระยะคลื่นสัญญาณ 80 เมตร ไม่มีคลื่นสัญญาณใช้งาน
1 ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ
2 มีจุดใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ
3 สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปฏิภาณ คำรินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ณัฏฐชัย อ้ายฝอยอุตสาหกรรม
3นาย วิทยากร เครือกลางรงค์อุตสาหกรรม
4นาย อนันต์ วงศ์จันต๊ะอุตสาหกรรม
5นาย ณัฐพงศ์ อินทรายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จารุวิทย์ สุดสวาทปวส.
2นาย กฤษณะ เครือวงศ์จันทร์ปวส.
3นาย วิโรจน์ สุริยะวรรณปวส.
4นาย ตะวัน สายต่างใจปวส.
5นาย อิทธิ แก้วตาสามปวส.
6นาย เอกลักษณ์ รินสารปวส.
7นาย สราวุธ สัตยาคุณปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก