ระบบจองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม กรณีศึกษา คุ้มเทวัญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วสันต์ เทวัญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว รัตนา แก้วบุญเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วีระวัฒน์ จันละพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พิทยาภรณ์ การะเวกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปริฉัตร กันธิยาใจปวช.
2นางสาว ธนาภรณ์ ภิญโญปวช.
3นางสาว ปิยมาศ มุสุปวช.
4นาย ภานุพงษ์ กิ่งแก้วปวช.
5นางสาว ขนิษฐา สิงห์เหมปวช.
6นางสาว เอมอร มนัสศิลาปวช.
7นาย วัชรชัย พันธุแพทย์ปวช.
8นาย สราวุฒิ ออนต๊ะไคร้ปวส.
9นางสาว ปริชาติ จันมะโนปวส.
10นางสาว ธัญรดา เอี่ยมหอมปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ระบบจองห้องจัดเลี้ยงและประชุม ในกรณีศึกษาคุ้มเทวัญ มีวัตถุประสงค์เพื่ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมกรณีศึกษาในระบบบจะประกอบด้วยผูัดูแล ระบบ (admin) และส่วนของลูกค้า ซึ่งในส่วนผู้ดูแลระบบ (admin) จะสามารถกดเพิ่มลบ แก้ไข ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันการจองและตรวจสอบการจองของลูกค้าและในส่วนลูกค้าจะสามารถสมัครสมาชิก เรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์ จองห้องจัดเลี้ยง นอกจากนี้ระบบยังมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบซึ่งส่งผลดีต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ ทำให้ข้อมูล ถูกเก็บอย่างปลอดภัย ทำให้ง่ายต่อการค้นหา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมผ่านช่องทางระบบออนไลน์
- สามารถนำระบบการจองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมออนไลน์สวนอาหารคุ้มเทวัญ มาประยุกต์ใช้ในการจองอพาร์ทเม้นท์ หรือหอพักได้
- ได้ระบบการจองห้องห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมออนไลน์ สวนอาหารคุ้มเทวัญ
- ได้ระบบการจองห้องห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมออนไลน์ สวนอาหารคุ้มเทวัญ ที่มีประสิทธิภาพ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก