อุปกรณ์ตรวจจับโลหะในยางรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภาณุวัฒน์ พงษ์อนันต์อุตสาหกรรม
2นาย อนุชาติ เข็มครุฑอุตสาหกรรม
3นาย กิตติศักดิ์ ขวัญไกรศิริอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณพพร พิมพาพันธ์ปวช.
2นาย ทัตชัย จาดไทยปวช.
3นาย นัฐพงษ์ ฟ้อนศิริปวช.
4นางสาว อภิญญา พงษ์สวัสดิ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ยางรถแบบใช้ยางใน เมื่อยางรถจักรยานยนต์ไปเหยียบโลหะแหลมคม และทิ่มแทางทะลุไปถึงยางใน มักจะส่งผลให้ลมยางที่อยู่ในยางในรั่วออกภภายนอก ทำให้ไม่สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อได้ จะต้องทำการปะยาง และการปะยางโดยทั่วไป ช่างจะใช้นิ้วมือลูบด้านในของยางนอกเพื่อหาโลหะที่แทงทะลุเข้าไป ซึ่งเป็นอันตรายต่อนิ้วมือและอาจไมาสามารถตรวจพบ ซึ่งจะเสียเวลาและการปะยางไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนิ้วมือ และการปะยางจะทำได้รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพ จะต้องใช้อุปกรณ์ตรวจจับโลหะในยางรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการปะยาง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.สามารถตรวจจับโลหะแปลกปลอมที่ฝังตัวในหน้ายางของรถจักรยานยนต์
2.แจ้งเตื่อนด้วยเสียงและการสั่นเมื่อตรวจพบโลหะแปลกปลอม
3.ชิ้นงานมีขนาดเล็กพกพาติดตัวสะดวก
4.แหล่งพลังงานมีขายทั่วไป สะดวกในการเปลี่ยน
ประโยชน์
1.ช่วยป้องกันนิ้วมือของผู้ปฏิบัติงาน
2.แจ้งเตือนทันทีที่พบโลหะซึ่งอาจมองไม่เห็นด้วยสายตา
3.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปะยาง
4.ลดเวลาการหาโลหะแปลกปลอมในหน้ายาง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก