พวงมาลัยจากถุงนม

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในแต่ละโรงเรียนมักจะมีขยะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ถุงนมโรงเรียน เป็นต้น เราจึงคิดค้นประดิษฐ์ พวงมาลัยจากถุงนมโรงเรียน ซึ่งเป็นการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ กลุ่มของเราจึงนำถุงนมโรงเรียน กลับมารีไซเคิลใหม่ ได้มีส่วนร่วมในด้านความคิดการออกแบบอย่างสร่างสรรค์จนนำไปสู่ชิ้นงานใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

นำถุงนมโรงเรียนมาทำเป็นพวงมาลัยจากถุงนมโรงเรียน สามารถทำขายได้ สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่มีการเน่าเสีย
1. เพิ่มมูลค่าให้กับขยะ
2. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3. เพื่อลดขยะในโรงเรียน.

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พรเนตร กระจายสามัญ
2นาง ทัศนีย์ สังข์เมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุภาพันธ์ เชื้อหนองโปร่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กิติยา ธัญญะวานิชปวส.
2นางสาว อัญญารัตน์ คงฟักปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก