การพัฒนาชุดอุปกรณ์ดับเพลิง พลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วชิรพันธุ์ บรรลืออุตสาหกรรม
2นาย อภิรักษ์ ยอดสอนอุตสาหกรรม
3นาย กฤษณ์ พรมวังอุตสาหกรรม
4นาย ทวิทย์ วุฒิโอสถอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยศพัฒน์ ทันนิเทศปวส.
2นาย ณัฐภัทร แรงโสมปวส.
3นาย ณัฐวัฒน์ ใจวรรณปวส.
4นาย กษิดิศ กันต๊ะกวางปวส.
5นาย เจษฎางค์ งามผิวปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในการพัฒนาชุดอุปกรณ์ดับเพลิงพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมา เนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับอัคคีภัย ซึ่งพื้นที่ส่วนเป็นพื้นที่คับแคบและยากต่อการที่รถดับเพลิงขนาดใหญ่จะเข้าไปในพื้นที่ ซึ่งชุดอุปกรณ์ดับเพลิงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเข้าไปช่วยในเวลาที่รวดเร็วกว่า เพื่อบรรเทาอัคคีภัยไม่ให้ขยายวงกว้าง จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดดับเพลิงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีค่ามากที่สุดคือ อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายการที่การประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดดับเพลิงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีค่ามากที่สุดคือ อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีค่า 3.65 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 รายการที่มีคะแนนรองลงมาคือ ระบบการทำงานมีความคล่องตัวในการทำงาน 3.60 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 ซึ่งมีรายการที่ได้รับการประเมินน้อยที่สุด คือเครื่องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีค่า 3.35 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งหมด 3.51 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถระงับเหตุอัคคีภัยฉุกเฉินในพื้นที่เร่งด่วนได้ เนื่องจากมีความคล่องตัวในการเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดการเกิดความเสียหายในพื้นที่เกิดเหตุได้ และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
1.สามารถช่วยบรรเทาเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้
2.สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุดอุปกรณ์ดับเพลิงได้
3.สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาิทตย์ได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก