ผลิตภัณฑ์แจ่วฮ้อนใบไชยาโซเดียมต่ำพร้อมปรุง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

คณะผู้ทำงานวิจัยได้เห็นโอกาส ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยทำการศึกษา และนำปัญหา มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกนี้ขึ้น โดยปัญหาของอาหารหม้อไฟ คือ มีโซเดียมเกินกว่าค่าเฉลี่ยรายวันที่เหมาะ ทางคณะผู้ทำงานวิจัยจึง คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์แจ่วฮ้อนใบไชยาโซเดียมต่ำพร้อมปรุง ซึ่งมีโซเดียมต่ำกว่าเดิม และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยผักไชยา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ลดขั้นตอนในการเตรียมและประกอบอาหารประเภทแจ่วฮ้อนหม้อไฟ
2.ลดความใช้จ่ายในการประกอบอาหาร
3.สามารถควบคุมคุณภาพอาหารได้ง่ายขึ้น
4.สามารถสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจขนาดย่อม
5. สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติได้
6. พัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์แจ่วฮ้อนใบไชยาโซเดียมต่ำพร้อมปรุงได้
7. ทราบถึงคุณประโยชน์ของผักไชยา
8. สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แจ่วฮ้อนใบไชยาโซเดียมต่ำพร้อมปรุง
9. สามารถวิจัยความพึงพอใจใน ผลิตภัณฑ์แจ่วฮ้อนใบไชยาโซเดียมต่ำพร้อมปรุง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มโณภัทธ์ ทองอุดมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาย ฉัตรดำรง จวงตะขบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ชริตา ระวังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิรักษ์ สุขเกษมปวช.
2นางสาว ชลธิชา ศรีลาศักดิ์ปวส.
3นางสาว ณีรนุช ศัลยวุฒิปวส.
4นางสาว ศศิยาภรณ์ สันขาวปวส.
5นางสาว วสิตา วามไธสงปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก