เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัส

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ามาใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด จึงได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงได้สร้างเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสขึ้นมา เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
2.เก็บค่าอุณหภูมิพร้อมรูปถ่ายส่งเข้า LINE
3.สามารถเก็บข้อมูลบุคคลที่เข้ามาใช้บริการตามสถานที่ได้
1. ได้เครื่องต้นแบบในการทดลองของงานวิจัย
2. ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเบื้องต้น
3. สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานอุปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิณทวัฒน์ จันทร์แดงอุตสาหกรรม
2นาย นพพร จูจันทร์อุตสาหกรรม
3นาย พิเชษฐ์ ชาติวรรณอุตสาหกรรม
4นาย วรวุฒิ สมบูรณ์ใจอุตสาหกรรม
5นางสาว กุลธิดา ยอดหาญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชิตชัย ทองดีปวส.
2นาย วทัญญู วสุสิริกุลปวส.
3นาย สิทธิโชค จุ้ยเทศปวส.
4นาย วิศวกร ไข่สอนปวส.
5นางสาว ขอบฟ้า เจตนจิตร์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-