อโรม่าชื่นจิต กำลัง2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อภิชญา ปุณยจรัสภาคย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วรรณา ตุลารักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ณรงค์ ระรื่นรมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญาณัฐ ศูนย์กลางปวช.
2นางสาว ปนัดดา เกตุสง่าปวช.
3นางสาว เพ็ญนภา หัดคำหมื่นปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เครื่องหอมในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมจากรุ่นสู่รุ่น เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน เราจึงจัดทำโครงการอโรม่าชื่นจิต กำลัง2 ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่สนใจ จัดทำให้มีความหลากหลายเเละเเตกต่างไปจากเดิมเเละสามารถเก็บไว้ได้ยาวนานเป็นเครื่องหอมที่มีหลากหลายรูปแบบ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเครื่องหอมที่หลากหลายรูปแบบที่เก็บได้ยาวนาน บรรเทาอาการคัดจมูก แก้วิงเวียนศรีษะ
1. เพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องหอม
2. พัฒนาเครื่องหอมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
3. สร้างรายได้ระหว่างเรียนและผู้ที่สนใจ
4. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก