รถเข็นทำความสะอาดผิวเส้นจราจร

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

รถขัดผิวเส้นจราจรมีแนวคิดมากจาการพบเห็นเส้นจราจรที่สกปรกและการไม่ชัดเจนของเส้นจราจรบนผิวถนนจึงอาจทำให้คนใช้รถใช้ถนนเกินอุบัติเหตุได้ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการที่จะประดิษฐ์รถเข็นทำความสะอาดผิวเส้นจะราจราคันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ในการทำความสะอาดผิวเส้นจราจรให้มีความสะอาดและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยทำให้การใช้รถใช้ถนนของผู้ที่สัญจรบนท้องถนนใด้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

รถเข็นขัดผิวเส้นจราจร เป็นเครื่องที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์ขนาดเล็กขับเครื่องชุดใบขัดที่ทำจากลวดเหล็ก เพื่อมาขัดผิวเส้นจราจรและประกอบด้วยชุดถังน้ำเพื่อฉีดละอองน้ำลดฝุ่นที่เกิดจากการขัดผิวเส้นจราจรทำให้ในการทำงานมีฝุ่นละอองที่น้อยลงกว่าการขัดผิวแบบบกติและยังมีระบบไฟสัญญาณเตีอนขณะทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งข้น
รถเข็นขัดผิวเส้นจราจรมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยรถค่าใช่จ่ายในการที่จะต้องขัดผิวเส้นจราจรทิ้งแล้วทาสีใหม่ลงไปแทนเพื่อให้เส้นจราจรกลับมาชัดเจนแต่ถ้าใช้รถขัดทำความสะอาดผิวเส้นจราจรจำทำให้ผิวเส้นจราจรกลับมาสะอาดกว่าและเห็นได้อย่างชัดเจนกว่าตอนที่ไม่ได้ทำความสะอาดและทำให้การจราจรปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพัฒน์ อำพาศอุตสาหกรรม
2นาย จิระศักด์ แสงหิรัญอุตสาหกรรม
3นาย วรวิช ปั้นจันทร์อุตสาหกรรม
4นาย สหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศกร สังข์เงินปวช.
2นาย ธีรภัทร บุญรอดปวช.
3นาย พัฒนา ยี่สุ่นน้อยปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก