พลาสติกชีวภาพจากเปลือกแก้วมังกร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชญานี อุดมสุขสามัญ
2นางสาว นันทิยา เมฆมาศสามัญ
3นางสาว ประกายสรวง วงค์วิริยะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรกนก ศรีแก้วปวส.
2นาย จาฏุพัธน์ เผ่าผางปวส.
3นาย ตฤณ พันธุนนท์ปวส.
4นางสาว อัจฉรา พรมมาอินทร์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์พลาสติกชีวภาพจากเปลือกแก้วมังกร ประดิษฐ์ขึ้นมามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเปลือกแก้วมังกรที่ง่ายต่อการย่อยสลาย สร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปใช้เป็นถุงพลาสติกใส่ของได้หลากหลาย เช่น ของใช้เบ็ดเตล็ด กิ๊ฟช็อป ลูกปัด เป็นต้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพที่แปลกใหม่และสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้เช่นกัน โดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นร้านค้าที่ขายกิ๊ฟช็อปทั่วไป การทดลองเปรียบเทียบระยะเวลาในการย่อยสลายถุงพลาสติกทั่วไป กับพลาสติกชีวภาพจากเปลือกแก้วมังกร จากแบบสอบถามความพึงพอใจร้านค้า และผู้บริโภคมีความพึงพอใจในเกณฑ์ระดับมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นการนำเปลือกแก้วมังกรที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นพลาสติกชีวภาพ ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยวิธีการฝังกลบในดินได้ พลาสติกชีวภาพจากเปลือกแก้วมังกรนี้ สามารถนำไปขึ้นรูปให้กลายเป็นห่อบรรจุภัณฑ์ได้ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ให้กลายเป็นพลาสติกในรูปแบบอื่น เช่น พลาสติกหุ้มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถุงบรรจุภัณฑ์เพาะพันธุ์พืช เป็นต้น การนำเปลือกแก้วมังกรที่เป็นขยะเหลือทิ้งมาแปรรูป ให้มีคุณค่าในรูปแบบพลาสติกชีวภาพนั้น สามารถลดปัญหาขยะพลาสติก และขยะเปลือกแก้วมังกรในชุมชนได้
1. สามารถนำเปลือกแก้วมังกรที่ทิ้งแล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
2. สามารถเข้าใจกระบวนการทำงานเป็นทีมและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำโครงงาน
3. สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกสังเคราะห์ที่ยากต่อการย่อยสลายได้
4. สามารถนำโครงงานที่จัดทำขึ้น ไปสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-