ล้อเลื่อนปรับความสูง

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ล้อเลื่อนปรับความสูงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างเป้นต้นแบบสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เช่นบริเวณที่มีความสูงจำกัด เคลื่อนย้ายได้สะดวก จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและสร้างล้อเลื่อนปรับความสูง 2) เพื่อช่วยในการทำงานบริเวณที่มีความสูงได้สะดวก และ 3)เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดเก็บข้อมูล คือ นักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จำนวน 20 คน หรือผู้ปฏิบัติงานจริง เช่น ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เพื่อออกแบบและสร้างล้อเลื่อนปรับความสูง
2. เพื่อช่วยในการทำงานบริเวณที่มีความสูงได้สะดวก
3. เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
1. ได้ล้อเลื่อนปรับความสูงที่สามารถเลื่อนและปรับความสูงได้
2. ได้ล้อเลื่อนปรับความสูงที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานล้อเลื่อนปรับความสูง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจนณรงค์ คำบรรลืออุตสาหกรรม
2นาย ประธาน อุ่นอุราอุตสาหกรรม
3นาย สหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย วรวิช ปั้นจันทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ พงษ์เกษตรปวช.
2นาย พงษ์พัฒน์ ปัญญาฤทธิ์ปวช.
3นาย ธนกฤต หงษ์ดำเนินปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก