กล่องควบคุมความดันลบสำหรับผู้ป่วยวิกฤติโรคติดต่อร้ายแรงด้วยแสงยูวี-ซี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วงศพัชญ์ พันธ์สิริโรจอุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ หมอแสงอุตสาหกรรม
3นาย ธานี นาคเลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาย เกษตร เมืองทองอุตสาหกรรม
5นาย สังเวย แก้วอ่วมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูริณัฐ เงินทะนงปวส.
2นาย ธีรกร อ่อนศรีปวส.
3นางสาว ภาณิภัค บุระตะปวส.
4นางสาว ศรุตา บัวดีปวส.
5นาย ธนารัตน์ สุทธิประภาปวส.
6นางสาว วรรณิสา ซิ้มอิ่มปวส.
7นางสาว กัลยกร ชื่นพงษ์ปวส.
8นาย ศิลา ขำไชโยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

กล่องควบคุมความดันลบสำหรับผู้ป่วยวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรงด้วยแสงยูวี-ซีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจที่ร้ายแรงที่สามารถติดต่อกันได้ทางอากาศ เช่น โรคโคโรน่า-2019 โดยวิเคราะห์วางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงกล่องควบคุมความดันลบสำหรับผู้ป่วยวิกฤติโรคติดต่อร้ายแรง จากเอกสารแนวคิดและโครงการเกี่ยวข้อง ผลทดสอบพบว่ากล่องควบคุมความดันลบสำหรับผู้ป่วยวิกฤติโรคติดต่อร้ายแรง มีประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถกรองเชื้อโรคได้ 99.99%และได้ให้บุคคลากรทางการแพทย์ประเมินคุณภาพพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

กล่องควบคุมความดันลบสำหรับผู้ป่วยวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรงด้วยแสงยูวี-ซี เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากผู้ที่ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งยังมีแสงยูวี-ซีที่ช่วยฆ่าเชื้อและมีกรองไฟฟ้าสถิตที่สามารถกรองเชื้อโรคได้ 99.99% ก่อนจะปล่อยอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอกอย่างบริสุทธิ์
1. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายการระบาดของเชื้อไวรัสจากผู้ป่วย
2. เพื่อให้บุคลากรณ์ทางการแพทย์มีความปลอดภัยต่อการรักษาผู้ป่วย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก