มินิสมาร์ทฟาร์มระบบโซลาร์เซลล์ ควบคุมด้วยIOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
2นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
3นาย ธนัญชัย จินาติอุตสาหกรรม
4นาย อัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรมอุตสาหกรรม
5นาย พรศิลป์ คำวินิจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ขจรศักดิ์ ตาคำปัญญาปวส.
2นาย ณภัทร จอมโพธิ์ปวส.
3นาย ฐิติศักดิ์ เณรแก้วปวส.
4นาย ณัฐณวัฒน์ หลวงฟูวฤทธิปวส.
5นาย นพคุณ จันทร์ศรีปวส.
6นาย ราเมศวร์ เพลิดเพลินปวส.
7นาย วิวิธชัย สุภาสืบปวส.
8นาย นนทวัฒน์ หมื่นภิรมย์ปวส.
9นาย พลพล ขันเงินปวส.
10นางสาว เบญจวรรณ เสียงเย็นปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการปลูกพืชผักนิยมปลูกกันมากโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ทำการเกตรเยอะมากแต่ในการปลูกส่วนมากยังไม่มีเทคโนโลยี 4G เข้ามาช่วยในการการปลูก ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างและพัฒนา สมาร์ทฟาร์มให้เป็นเครื่องที่ใช้ทำการปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้แรงงานเยอะและเสียเวลาในการดูแลการเจริญเติบโตของพืช

คุณลักษณะ / ประโยชน์

- ระบบ IOT แจ้งเตือนแสดงผลและควบคุมผ่านทางแอพพลิเคชั่นแบบเรียลไทม์
- ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์คู่กับ ไฟฟ้า AC 220 V ในการเลี้ยงระบบ
- มีระบบการใช้รีเลย์ในการจ่ายไฟปั้มน้ำได้
- แสดงค่าpH ความชื้น อุณหภูมิ แสง ผ่านหน้าจอ Display LCD และ ควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่น
-มีพัดลมเพื่อระบายความร้อน
-มีหลอดไฟนีออนเพื่อให้ความสว่างแก่ผัก
1. ได้พืชผักที่มีคุณภาพกว่าการปลูกที่ไม่ใช้ระบบและใช้เวลาโตเร็วกว่า
2.สมาร์มฟาร์มระบบโซล่าเซลล์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกผลที่ได้จากการศึกษาสามารถที่จะนำไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
3.ได้ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีที่มีมาต่อยอดในด้านประสิทธิภาพที่มากขึ้น
4.สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก