Smart Farm เศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ความพอประมาณไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป และไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่นการผลิตและบริโภคในระดับพอประมาณ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้าง Smart Farm เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถปลูกผักเลี้ยงปลา ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

- มีการรับส่งข้อมูลจากเครื่องไปยังแอพพลิเคชั่น
- มีระบบเติมน้ำบ่อปลาอัตโนมัติเมื่อค่าต่ำกว่าเงื่อนไข
- มีระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้
- มีระบบพ่นละอองน้ำอัตโนมัติเมื่อค่าต่ำกว่าเงื่อนไข
- มีระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้
- ใช้พลังงานไฟฟ้า AC 220 V ในการเลี้ยงระบบ
- สามารถควบคุมการทำงานและแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น
1. ได้รับ Smart Farm เศรษฐกิจพอเพียง ควบคุมการทำงานผ่าน IOT
2. สามารถใช้งานได้จริง และแสดงผลของข้อมูลผ่าน Applications เพื่อสะดวกและรวดเร็ว
3. สามารถทำการเกษตรแบบผสมผสานได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุปมาพร ขาวอ่อนอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
3นาย ธนัญชัย จินาติอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
5นาย พรศิลป์ คำวินิจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวศิลป์ กุระคานปวส.
2นาย ภัทรดนัย แพร่วงศ์ปวส.
3นางสาว สุธัญญา วงค์บางปวส.
4นางสาว จุฑามาศ ใจวรรณะปวส.
5นาย พิภพ ตินาลาปวส.
6นาย ชินวัฒน์ แหยมประเสริฐปวส.
7นาย เอกวัฒน์ คูณศรีปวส.
8นาย จิระเดช ติ๊บมูลปวส.
9นาย ภูฐาน อุดถาน้อยปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก