ผ้าซ้อนศิลป์ ศิลป์ซ่อนรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาคม มหาดไทยคหกรรม
2นางสาว ปรินทร เขียวอ่อนคหกรรม
3นางสาว อรฉัตร ปันเงินคหกรรม
4นางสาว อรวรรณ คำงามสามัญ
5นางสาว ยาใจ โตจริงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฏฐนิช แซ่กือปวส.
2นางสาว พัชรพร เลาหางปวส.
3นางสาว วาสินี แซ่ท้าวปวส.
4นางสาว กุลสตรี แซ่ว่างปวส.
5นาย ฐานันดร อินลังกาปวส.
6นางสาว อภิชญา ปะละปิกปวส.
7นางสาว พิมลดา มานันชัยปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เศษผ้าทูเลหรือผ้าตาข่าย ที่มีอยู่จำนวนมากในการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ได้ทำการศึกษาถึงชนิดของใยผ้าทูเล พบว่า ผ้าทูเลมีคุณสมบัติของการสร้างแสงและเงาได้ดี สามารถสร้างเลเยอร์ให้เกิดภาพที่มีความเป็นสามมิติได้ จึงทำการศึกษาวิธีการทำผ้าปัก โดยการสร้างเลเยอร์ให้ภาพเป็นมิติขึ้นมา โดยผู้จัดทำได้มุ่งเน้นที่จะใช้ภาพที่สื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปางให้ได้ชัดเจน รวมทั้งศึกษาถึงประสิทธิภาพของภาพที่จะทำให้ภาพนั้นมีความประประณีตและสวยงาม สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ทางผู้จัดทำต้องการจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและเป็นการส่งเสริมเชิงธุรกิจของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางอีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ภาพผ้าปักลายสามมิติ “ผ้าซ้อนศิลป์ ศิลป์ซ่อนรูป” เป็นผลิตภัณฑ์ ภาพที่เกิดจากการนำเศษผ้าทูเลหรือผ้าตาข่าย เป็นภาพที่เกิดจากการวางเลเยอร์ให้เป็นมิติโดยใช้ผ้าทูเลและการยึดติดด้วยเทคนิคการปักด้วยมือ มีการออกแบบภาพที่สื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอมาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ นำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรม ได้ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก