แผ่นกรองฝุ่นละอองจากกระดาษเส้นใยธรรมชาติสำหรับหน้ากากอนามัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กานต์พิชชา สุวงษ์สามัญ
2นาง สร้อยทอง สุภาเลิศสามัญ
3นางสาว อังศุพิชญ์ ภักดีสามัญ
4นาง สุวรรณพร ธรรมใจกูลสามัญ
5นางสาว ณัฐจารีย์ คำดวงทิพย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุจิโรจน์ สายสุภาปวช.
2นางสาว เขมรัตน์ ลีลาศปวช.
3นางสาว นภัทรสรณ์ สัตย์ทานุปวช.
4นางสาว เพ็ญนภา อินทะโจนปวช.
5นางสาว พรไพลิน มีเพียรปวช.
6นาย ปฐพี บุญจงปวส.
7นาย จักรินทร์ สมจิตรปวส.
8นาย ปิยวัฒน์ อินปาปวส.
9นาย สมศักดิ์ แซ่ฟุ่งปวส.
10นาย จิรกิตต์ จอมฟองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

กระดาษจากเยื่อปอสาผสมใบสับปะรด มีความเหนียว เยื่อกระดาษจับตัวกันแน่น เนื้อค่อนข้างบาง เรียบเนียน ฉีกขาดได้ยาก พับงอเป็นรูปร่างได้ สีขาวเหลืองอ่อน มองเห็นเส้นใยในกระดาษได้ชัดเจน 2.) ตัวกระดาษใช้เวลาดูดซับน้ำมากที่สุด จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำมาทำแผ่นกรองฝุ่นละออง 3.)แผ่นกรองฝุ่นละอองเมื่อนำมาทำหน้ากากอนามัยและนำมาทดสามารถหายใจได้สะดวก มีระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสมในการใช้งานหน้ากากอนามัยได้ในเวลา 150 นาที 4.) หน้ากากจากกระดาษสาผสมใบสับปะรด มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคฝุ่น 68.8 ขนาดฝุ่นละอองที่ผ่านแผ่นกรองได้ 0-3.12ไมครอน 5.) ความพึงพอใจผู้ใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ประสิทธิภาพแผ่นกรองฝุ่นละอองจากกระดาษสาผสมใยสับปะรด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดชนิด (OPS) พบว่า หน้ากากจากกระดาษสาผสมใบสับปะรด มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคฝุ่นร้อยละ 68.8 ขนาดฝุ่นละอองที่ผ่านแผ่นกรองได้ 0-3.12 ไมครอน ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดต่อไป
2. สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและเป็นการหารายได้เสริมให้กับประชาชนที่ปลูกสับปะรด
3. มีแนวทางเลือกอีกวิธีหนึ่งในนำวัสดุหรือเส้นใยที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ไปใช้พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก