Automatic Mini Smart Farms

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฏฐชัย อ้ายฝอยอุตสาหกรรม
2นาย ปฏิภาณ คำรินทร์อุตสาหกรรม
3นาย วิทยากร เครือกลางรงค์อุตสาหกรรม
4นาย อนันต์ วงศ์จันต๊ะอุตสาหกรรม
5นาย ณัฐพงศ์ อินทรายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวัฒน์ สีดำปวส.
2นาย ธนากร คำแดงปวส.
3นาย ธีรพัฒน์ สุภาสายปวส.
4นาย สรวิชญ์ จินะปินปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

เนื่องจากอาหารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน แต่ในปัจจุบันการแข่งขันในทุกด้านเพิ่มสูงขึ้น เวลาในการดูแลตัวเองลดลง ทำให้ต้องไปซื้อวัตถุดิบจากตลาด บางครั้งอาจมีสารปนเปื้อนลงไปในวัตถุดิบทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะช่วง Covid-19 ที่จะต้องใช้ชีวิตลำบาก รวมถึงความขาดแคลนวัตถุดิบ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มข้าพเจ้าจึงคิดค้นสร้างAutomatic Mini Smart Farmsขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระเวลาในการดูแลฟาร์ม เพื่อตอบสนองการใช้งานดังกล่าว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เพื่อผลิตอาหารสำหรับบริโภค เพิ่มเวลาดูแลตัวเองและมีวัตถุดิบ สด สะอาด สำหรับดำรงชีวิต
มีวัตถุดิบ สด สะอาดไว้สำหรับบริโภค
ลดความเสี่ยง Covid-19 เวลาไปตลาดเจอผู้คนมากมาย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก